Arbetssätt och profil

Förskolans vision är att vara en av de bästa förskolorna i Knivsta.
Vi vill bidra till att barnen på Solstigens förskola växer upp till nyfikna, respektfulla och ansvarskännande människor. Vi lägger stor vikt vid att följa barnens intressen och göra dem delaktiga i verksamheten.

Verksamhetsidè
Vårt uppdrag är att genom ett utforskande arbetssätt, och med naturen som vår främsta resurs, tillsammans upptäcka och få en förståelse för sammanhangen i miljön.

Arbetssätt
På Solstigens förskola genomsyras verksamheten av ett projektinriktat arbetssätt. Genom att arbeta med projekt får barnen möjlighet att vara med och påverka verksamhetens innehåll. Det är barnens intressen som styr projekten och som driver dem framåt. Genom att arbeta projektinriktat får vi möjlighet att följa processen i barnens tankar och utmana barnen med frågor som utmanar dem att komma vidare i sin tankegång. Vi arbetar även med pedagogisk dokumentation där vi, barnen och vårdnadshavare kan följa barnens resa genom projekten. Vi är ständigt i utveckling och förskolans utvecklingsområden 2021-2022 är: 

Omsorg, utveckling och lärande
Prioriterat område är utveckla arbetet med att skapa goda förutsättningar för barnen att utveckla sin kommunikation och sitt språk. Vi arbetar aktivit med bildstöd och TAKK 

Uppföljning, utvärdering och utveckling
Prioriterat område är att utveckla vårt arbete med uppföljning och utvärdering i riktningen mot att få kunskap om förskolans kvalitet dvs verksamhetens organisation, innehåll och genomförande. Prioriterat är även att få större kunskaper kring pedagogisk dokumentation där vi för samtal kring dokumentationens syfte.

 Förskolans uppdrag och grundläggande värden
Prioriterat område är att arbeta med begreppet allas lika värde, där stor fokus kommer att ligga på social hållbarhet. Stort fokus detta läsår kommer även ligga på att utveckla våra kunskaper kring barns särskilda behov. 

På Solstigen skapas det! Varje dag får alla barn möjlighet att skapa med olika material, så som lera, färg, papper, pinnar mm. Vi erbjuder barnen material att upptäcka, känna och lukta på, där barnen får använda alla sina sinnen. Material som gör att barnen ställer sig frågor och som de förundras över. Solstigen är en naturförskola med naturen precis utanför dörren, vilket vi självklart använder oss av i vårt skapande. Vi tar del av det naturen ger och skapar ”nya” föremål med återvunnet material. Vi har ett eget skapanderum där de mest fantastiska fantasifigurer och målningar kan bli till.

Vi arbetar med EQ som en naturlig del i vår verksamhet. Vi arbetar regelbundet med konflikthantering.